Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Reset Health & Performance.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Reset Health & Performance waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen van alle personal trainers van Reset Health & Performance.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de klant van de diensten gebruik maakt die Reset Health & Performance aanbiedt. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere activiteit van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Reset

Health & Performance geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Reset Health & Performance het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake formulier en de vitaliteit-check dienen volledig ingevuld en ondertekend aan Reset Health & Performance te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulieren zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per ommegaande aan Reset Health & Performance door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Indien door welke omstandigheden dan ook een training niet door kan gaan is Reset Health & Performance bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Reset Health & Performance als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Reset Health & Performance rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Reset Health & Performance voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Reset Health & Performance aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Reset Health & Performance kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Reset Health & Performance is niet aansprakelijk wanneer bij Reset Health & Performance, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Reset Health & Performance is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Reset Health & Performance wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Reset Health & Performance aanbiedt. De klant dient Reset Health & Performance te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Reset Health & Performance is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Utrecht. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overhandigd.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst tussen klant en Reset Health & Performance zal, Reset Health & Performance mededelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Op de diensten van Reset Health & Performance is het daarvoor geldende BTW tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 Overmacht, ziekmeldingen, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Reset Health & Performance is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Reset Health & Performance. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders kunnen de kosten van de diensten worden doorberekend.

Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is of in overleg kan er gekozen worden voor een vervangende personal trainer van Reset Health & Performance. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Reset Health & Performance aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te meldenaan Reset Health & Performance.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Reset Health & Performance is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor de daarvoor betreffende doeleinden van Reset Health & Performance gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Reset Health & Performance voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Reset Health & Performance.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkrijgen van schriftelijke toestemming van Reset Health & Performance. Alle door Reset Health & Performance verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Reset Health & Performance ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

© Reset Health & Performance. Alle rechten voorbehouden.

retina logo